replicas de relojes
replicas de relojes splash
Publicado por admin o 7 Xuño 2011

Presidente: D. Manuel Abelleira Argibay  presidente.pontevedra@coag.es
Tesoreira: Dña. María Pierres López tesorera.pontevedra@coag.es
Secretario: D. Anselmo Villanueva Peón secretario.pontevedra@coag.es
Podedes contactar directamente coa Xunta Directiva a través da seguinte dirección de correo:
xd.pontevedra@coag.es

 

Esta vendo CITAS ANUAIS

CONVOCATORIA DOS PREMIOS “GRANDEAREA” 2014

Escrito por mabelleira o 16 Xullo 2014

gda-2014

BASES

1. OBXECTO

As Delegacións do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia de Pontevedra e Vigo convocan os Premios “Gran de Area”, que supoñen un recoñecemento a ARQUITECTOS, PROMOTORES, CONSTRUTORES E APARELLADORES pola súa labor, necesariamente conxunta, para obter unha obra arquitectónica de calidade.

Cada obra é unha pequena, á vez que importante, aportación á ARQUITECTURA, á CREACIÓN e á posta en valor do Entorno.

2. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN

O criterio de selección será establecido polo xurado, podendo valorarse a totalidade do Proxecto ou Obra ou, unicamente, un determinado aspecto do mesmo que aporte un carácter singular ou de valor: tipoloxía, innovación tecnolóxica, baixo custo, implantación no territorio……

3. CONCURSANTES

Poden optar aos Premios todos os arquitectos colexiados en Galicia, con proxectos redactados ou obras finalizadas na Provincia de Pontevedra, ata o día último de presentación válida desta edición, e que non foran presentadas en edicións anteriores deste mesmo Premio.

Cada arquitecto poderá presentar tantas obras como estime oportunas, cos datos relativos a promotores, construtores e aparelladores que o arquitecto considere tamén merecedores de recoñecemento.

4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Os autores dos Proxectos facilitarán a información necesaria para valorar a obra e que, cun máximo de 20 mb, como mínimo, será a seguinte:

A. DOSSIER (FORMATO DIXITAL)

Arquivos .pdf ou .jpg (máximo 1 arquivo con 4 páxinas tamaño A3) coa documentación gráfica e escrita do proxecto necesaria para a comprensión do mesmo.

B. IMAXES DO PROXECTO (FORMATO DIXITAL)

A maiores do dossier, presentaranse 5 imaxes ou planos en jpg (300 ppp e máximo 2 Mb de tamaño) representativas do mesmo. A finalidade desta petición é facilitar o seu posterior uso na difusión do premio.

C. ANEXO I CUMPRIMENTADO (FORMATOS DIXITAL E ORIXINAL)

Este documento será preciso remitilo debidamente cumprimentado, tanto en formato pdf como en formato orixinal, entregándoo nalgunha das dúas Delegacións (Pontevedra ou Vigo).

Para unha mellor lectura, ambos documentos: a) e b) enviaranse de forma conxunta unha mesma carpeta co nome: “Dossier GdA2014_nome da obra” .

NOTA: Se un arquitecto participase con máis dunha obra, agradecerase o envío conxunto de todas as propostas.

5. PRAZO DE PRESENTACIÓN

A documentación dos proxectos ou obras que optan aos premios deberá remitirse á seguinte dirección de correo electrónico: gda@coag.es , sinalando no asunto “Dossier GdA2014_nome da obra”, antes do 31 de xullo de 2014 ás 14:00 h.

6. COMPOSICIÓN DO XURADO

O xurado para a avaliación das obras presentadas, estará composto polas seguintes persoas: - Presidentes das delegacións de Pontevedra e Vigo ou persoa en quen deleguen.
- 1 colexiado da Delegación de Pontevedra a seleccionar pola Xunta Directiva de Pontevedra - 1 colexiado da Delegación de Vigo a seleccionar pola Xunta Directiva de Vigo.

- 1 colexiado seleccionado entre os premiados nos Premios “Gran de Area” da edición anterior, consensuado por ambas Delegacións.
- O secretario das Delegacións de Vigo ou Pontevedra ou persoa en quen deleguen, que actuarán con voz pero sen voto.

Os membros do xurado non poderán optar a ningún premio.

7. FALLO

Os premios fallaranse na primeira quincena de setembro de 2014, comunicándose oportunamente por circular colexial.

8. ENTREGA DE DIPLOMAS

Celebrarase un acto de entrega de diplomas tanto aos arquitectos, promotores, construtores e aparelladores das obras, no mes de setembro, anunciándose oportunamente.

Este acto complementarase coa organización dun ciclo de conferencias impartidas polos premiados, durante os meses de outubro e novembro.

NOTA: As consultas poderán ser remitidas ao seguinte correo electrónico: gda@coag.es , sinalando no asunto : “consulta GdA 2014”

Atentamente,
As directivas de Pontevedra e Vigo

ANEXO I MODELO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN E AUTORIZACIÓN PARA O TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS

D./DNA ___________________________________________________________No COL:_______ D./DNA _________________________________________________________________No COL:_______ D./DNA _________________________________________________________________No COL:_______ Ou

Á SOCIEDADE_______________________________________________________No COL:_______

SOLICITO/AMOS

participar na convocatoria do Premio Gran de Area 2014 de acordo co prego de bases que rexe o concurso, cuxo contido declaro coñecer plenamente e acepto, e a tal efecto acompaño a esta solicitude os documentos expresados nas bases, declarando non atoparme afectado/a por ningún tipo de incompatibilidade para presentarme o mesmo.

Así mesmo,

AUTORIZO/AMOS

ao Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia para que seleccione, premie, publique, e divulgue, en calquera formato, medio e extensión, o proxecto ou obra “_____________________________________________________”,

ofrecéndolle para tal fin o libre uso dos datos, textos e planos reflectidos nos documentos presentados expresamente para a inclusión na selección dos premiados do “Premio Gran de Area 2014”.

E para que así conste, ós efectos de participar no citado concurso,

Asino a presente en         ,  a    de                      de 2014.

Asinado:________________________________________________________

Resumo de prensa dos actos do dia mundial da arquitectura, celebrado en Fontao o 3 de outubro de 2012.

Escrito por mabelleira o 4 Outubro 2012

Nas seguintes liganzons podes ver as novas publicadas nos distintos medios de comunicación co gallo da celebración do DMA no poboado mineiro de Fontao (Vila de Cruces)

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2012/10/04/fontao-certificado-calidad/0003_201210D4C5993.htm

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2012/10/04/iglesia-inspirada-propia-firma/0003_201210D4C5995.htm

http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2012/10/04/fontao-moderno-habitar/691070.html

ligazón da noticia impresa publicada en La Voz de Galicia (edición Deza-Tabeirós) –> La Voz de Galicia

ligazón da noticia impresa publicada en El Faro de Vigo (edición Deza-Tabeirós-Montes)–> Faro de Vigo

Telexornal serán 3/10/12 –> Telexornal- video TVG1 video TVG2

Aviso: Día Mundial da Arquitectura 2012

Escrito por mpierres o 1 Outubro 2012

Se informa que hay un autobús disponible para acudir a la Celebración que el  próximo día 3 habrá en el Poblado de Fontao, Vila de Cruces, con salida a las 15:30h desde la Plaza de Galicia en Pontevedra, y vuelta prevista con salida a las 20:00 desde el Poblado.

Si estás interesado/a en hacer uso de él, escribe un mail a xd.pontevedra@colexiodearquitectos.org, para confirmar tu plaza.

Su uso está abierto a todo el mundo que quiera participar con nosotros, aunque tendrán prioridad los colegiados de la Delegación Pontevedresa.

Dia Mundial da Arquitectura: Poboado mineiro de Fontao. Vila de Cruces. 3 de outubro de 2012.

Escrito por mabelleira o 27 Setembro 2012

Como cada ano na primeira semana de outubro, celébrase o Día Mundial da Arquitectura.

Nesta ocasión a UIA ( Unión Internacional de Arquitectos) elexiu como tema que vertebrará todos os actos convocados para dito día, “O Arquitecto como transformador da cidade”.fontao-011

No ámbeto español e da man da Fundación DOCOMOMO Ibérico vaise así a adicar o Día da Arquitectura 2012 á colocación de placas informativas en edificios senlleiros da arquitectura moderna incluidos nos Rexistros DOCOMOMO Ibérico. Este programa estáse realizando en colaboración cos Colexios Oficiais de Arquitectos de España e a Ordem dos Arquitectos de  Portugal e do  Consello Superior de Colexios Oficiais de Arquitectos. de España.

Nesta edición vanse colocar 64 placas en toda España, co obxectivo de ir ampliando este número nun futuro.

A Delegación en Pontevedra do COAG é , dentro do ámbeto galego unha das tres Delegacións ás que se lles outorga unha destas placas, que será colocada no Poboado Mineiro de Fontao, obra do arquitectos D.César Cort Gómez-Tortorsa e D.Joaquín Basilio Bas, e construido no concello pontevedrés de Vila de Cruces nos anos 50 do século pasado, exemplo indiscutible dunha época e un xeito de facer arquitectura.

Convócase así a tódolos colexiados, autoridades e todas aquelas persoas interesadas en participar, aos ACTOS PROGRAMADOS para o mércores día 3 de Outubro a partires das 16:30h  no recinto do Poboado de Fontao, en Vila de Cruces, seguindo a seguinte:

ORDE DE ACTOS

Ás 16:30h haberá unha visita guiada polo arquitecto director das obras de rehabilitación, D. Eugenio Jimenez Passolas,  segundo proxecto redactado por Enrique Barreiro Arquitectos, ás instalacións que conforman o conxunto do Poboado Mineiro de Fontao.

Ás 18:00h, no edificio do auditorio (antigo Cine) acompañados das autoridades asistentes, e o Director do Museo Mineiro de Fontao, procederáse á:

-               colocación dunha placa no antigo edificio do Cine, otorgada polo D.O.C.O.M.O.M.O Ibérico (documentación e conservación da arquitectura e o urbanismo do movemento moderno) e que confirma ó conxunto do Poboado Mineiro coma obra destacada do Movemento Moderno, describíndoo coma “..un coherente conxunto, que fai  de O Fontao unha das obras máis singulares e valiosas do patrimonio moderno.”

-               adicación da praza do Cine do Poboado ao arquitecto  D. Joaquín Basilio Bas, co descubrimento dunha placa co nome do mesmo.

NOTA IMPORTANTE: A Delegación disporá un autobús que sairá ás 15:30h dende a Praza de Galicia cara Vila de Cruces, a disposición de todos aqueles colexiados que queiran acudir á visita e actos programados. A volta está prevista sobre as 20:00h con chegada ás 21:00h a Pontevedra.

É precisa a inscrición previa para asegurarse a praza na seguinte dirección mail: xd.pontevedra@colexiodearquitectos.org

Dia mundial da arquitectura, o 1 de outubro adicado ao Poboado de Fontao (Vila de Cruces)

Escrito por mabelleira o 4 Setembro 2012

fontao-0231

Este ano, a delegación en Pontevedra do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, adicará o vindeiro 1 de outubro, o Día Mundial da Arquitectura a o Poboado mineiro de Fontao, situado no concello de Vila de Cruces.

Obra do arquitecto Basilio Bas, foi rehabilitado hai pouco para vivendas de protección oficial.

O acto previsto será realizado  en colaboración co Concello de Vila de Cruces,  onde se porá unha placa de recoñecemento a nivel nacional do Consello de Arquitectos de España por estar esta obra incluida no D.O.C.O.M.O.M.O. ibérico.

Nembargantes, informarase máis polo miudo por circular colexial dos actos previstos para ese día pola nosa delegación.

Programa día 25 de Novembro: conferencia Schüco e Cea da Patroa de 2011

Escrito por mpierres o 21 Setembro 2011

Podedes consultar o programa de actos organizados para o día premendo na seguinte ligazón: Cea patroa 25 novembro

Lembrade que a data límite para a preinscrición , como se indica na circular nº9/2011 ,será o 28 de Outubro.

O correo para confirmar o interés en asistir a toda a programación do día son: xd.pontevedra@colexiodearquitectos.org , debendo indicarse o nome e número de colexiado  e, se procede, os datos do acompañante. Tamén se pode comunicar directamente na oficina da Delegación ao personal administrativo.

A Directiva.


O Arquitecto Fernando Lafuente Lestón, gañador do premio Novos Valores 2011

Escrito por mabelleira o 10 Agosto 2011

O arquitecto da nosa delegación Fernando Lafuente Lestón, foi premiado na edición do 2011 do certame  ”Novos Valores” por un acrílico contrachapado titulado “Librería”.

O premio convocase cada ano pola Deputación Provicial de Pontevedra, e Fernando foi galardoado na modalidade de Pintura. A súa obra pódese contemplar no Museu de Pontevedra ate o próximo 18 de setembro.

Desde a Xunta Directiva da Delegación queremos felicitar ó compañeiro Fernando Lafuente polo galardón obtido.

Un paseo pola historia

Escrito por mpierres o 5 Outubro 2010

dma-2010La Voz de Galicia - 05.10.2010

Ayer se celebró el Día Mundial de la Arquitectura. Y los profesionales gallegos quisieron ensalzar este año en su jornada el valor natural y patrimonial de las rutas que conforman el Camino de Santiago. En el caso de la delegación de Pontevedra, se escogió un tramo del Camino Portugués a su paso por Ponte Sampaio y los arquitectos invitaron a los pontevedreses a realizar esta pequeña ruta guiada en A Ponte Nova, «descoñecida para moitos». El recorrido, en el que participó el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, incluyó el paso por el nuevo puente sobre el río Ulló -el antiguo se lo llevaron las riadas del 2006-, que el COAG describe como ejemplo de «actuación nova anque respetuosa co preexistente», algo que no comparten tanto los vecinos de la zona. También la califica de valiente por el uso de un lenguaje moderno «con materiais como el aceiro cortén e formigón, en conservando os piares coma únicos vestixios da antiga ponte». Los arquitectos destacaron asimismo el valor paisajístico del primer tramo y el gran estado de conservación de la antigua calzada romana de la vía XIX que unía Braga con Lugo y Astorga, en el que finalizó este paseo por la historia.

El patrimonio del Camino centra el Día Mundial de la Arquitectura

Escrito por mpierres o 4 Outubro 2010

La Voz de Galicia- 04.10.2010

capillasendero-verdeLas siete delegaciones del COAG destacan otros tantos elementos en las rutas jacobeas que cruzan la comunidad

Los profesionales gallegos instan a «protexer e coidar máis ca nunca» los elementos de construcción popular

Los verdes y marrones de los campos, la gama cromática de los carballos, piñeiros, castiñeiras, chopos, bidueiros, viñas… Puentes y calzadas romanas, hórreos de diversas tipologías, lavaderos colectivos y familiares, molinos, fuentes, cruceiros, capillas… todo con el color constante del granito. Todos estos elementos de la arquitectura popular gallega configuran un rico patrimonio que conviene proteger y cuidar más que nunca, según el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), que hoy dedica el Día Mundial de la Arquitectura «ás rutas que cruzan o territorio galego de norte a sur e de leste a oeste e conforman unha extraordinaria e representativa mostra da nosa paisaxe e identidade».

Como todos los años, cada delegación del COAG destaca tres componentes de la ruta de peregrinación más próxima: un elemento de valor paisajístico del contorno físico, un elemento etnográfico de arquitectura tradicional y una intervención contemporánea. Así, en A Coruña han querido resaltar el bosque de Carrás (Ordes) y el casco viejo de Betanzos, en el Camino Inglés; en Ferrol, el contorno de Neda, en el mismo trazado; en Lugo, el lugar de Vilar de Donas (Palas de Rei), dentro del Camino Francés y Primitivo; en Ourense, el núcleo rural de Seixalbo, perteneciente a la Vía de la Plata; en Pontevedra, Ponte Sampaio, en la ruta del Camino Portugués; en Santiago, los alrededores del río Sarela (la antigua curtiduría, el túnel natural de arboleda y la pavimentación), perteneciente al Camino de Fisterra; y en Vigo, el paso del Camino Portugués por O Porriño.

«Desde a fundación do noso Colexio hai trinta e cinco anos, os arquitectos tivemos unha sensibilidade especial polo medio físico e natural e as súas pezas e construcións -explican los arquitectos en un comunicado-. Por iso queremos aproveitar a actualidade e vixencia dos camiños de Santiago para reivindicar a transcendencia da paisaxe e os seus valores etnográficos, así como aquelas intervencións de acondicionamento e restauración realizadas nos últimos anos».

Ahora que el desarrollo sostenible es ya una expresión popular, los arquitectos quieren renovar su compromiso con la rehabilitación, el ahorro energético, la arquitectura sostenible y el paisaje como referentes de intervención en el territorio. «Cumprimos dez anos festexando o Día Mundial da Arquitectura, unha efeméride que os arquitectos compartimos cos cidadáns e a sociedade en xeral. É hora de recuperar o valor do pequeno, as prácticas dos nosos maiores e, mesmo, o sentido común, deixando un legado que mellore o que herdamos», señala el COAG.

O Día Mundial da Arquitectura ensalza o valor patrimonial do Camiño Portugués

Escrito por mpierres o 3 Outubro 2010

ponte-sobre-o-rio-ulloLa Voz de Galicia - Pontevedra - 03.10.2010

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia celebra mañana el Día Mundial de la Arquitectura bajo el lema Arquitectura e paisaxe nos Caminos de Santiago. Quieren reivindicar así el conjunto artístico y ambiental de las diferentes rutas de peregrinación que discurren por Galicia.

Cada delegación del COAG eligió tres elementos destacados de su ruta de peregrinación más próxima y los arquitectos pontevedreses seleccionaron un pequeño tramo del Camino Portugués a su paso por Ponte Sampaio, en el que conviven los valores del paisaje natural, la tradición y la modernidad.

Respecto al valor paisajístico destacan que este tramo introduce al caminante de forma casi inesperada en la naturaleza más profusa y salvaje, entre viñedos y campos de labor, para después ofrecer una visión más clara y calma del entorno del río Ulló con su singular bosque de ribera.

La tradición aparece representada por una antigua calzada romana de dimensiones notables y con un excelente grado de conservación. Forma parte de la antigua vía XIX que unía Braga con Lugo y Astorga, según el itinerario Antonino. Esta calzada es conocida popularmente en la zona como A Brea Vella da Canicouva.

That lineage can be seen in the Rolex Oyster fake watches Perpetual's straightforward and practical design. Legibility is cheap ralph lauren shirts strong and the dial design offers nothing more than is necessary to display the time.