replicas de relojes
replicas de relojes splash
Publicado por admin o 7 Xuño 2011

Presidente: D. Manuel Abelleira Argibay  presidente.pontevedra@coag.es
Tesoreira: Dña. María Pierres López tesorera.pontevedra@coag.es
Secretario: D. Anselmo Villanueva Peón secretario.pontevedra@coag.es
Podedes contactar directamente coa Xunta Directiva a través da seguinte dirección de correo:
xd.pontevedra@coag.es

 

Esta vendo Delegación

CONVOCATORIA DOS PREMIOS “GRANDEAREA” 2014

Escrito por mabelleira o 16 Xullo 2014

gda-2014

BASES

1. OBXECTO

As Delegacións do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia de Pontevedra e Vigo convocan os Premios “Gran de Area”, que supoñen un recoñecemento a ARQUITECTOS, PROMOTORES, CONSTRUTORES E APARELLADORES pola súa labor, necesariamente conxunta, para obter unha obra arquitectónica de calidade.

Cada obra é unha pequena, á vez que importante, aportación á ARQUITECTURA, á CREACIÓN e á posta en valor do Entorno.

2. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN

O criterio de selección será establecido polo xurado, podendo valorarse a totalidade do Proxecto ou Obra ou, unicamente, un determinado aspecto do mesmo que aporte un carácter singular ou de valor: tipoloxía, innovación tecnolóxica, baixo custo, implantación no territorio……

3. CONCURSANTES

Poden optar aos Premios todos os arquitectos colexiados en Galicia, con proxectos redactados ou obras finalizadas na Provincia de Pontevedra, ata o día último de presentación válida desta edición, e que non foran presentadas en edicións anteriores deste mesmo Premio.

Cada arquitecto poderá presentar tantas obras como estime oportunas, cos datos relativos a promotores, construtores e aparelladores que o arquitecto considere tamén merecedores de recoñecemento.

4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Os autores dos Proxectos facilitarán a información necesaria para valorar a obra e que, cun máximo de 20 mb, como mínimo, será a seguinte:

A. DOSSIER (FORMATO DIXITAL)

Arquivos .pdf ou .jpg (máximo 1 arquivo con 4 páxinas tamaño A3) coa documentación gráfica e escrita do proxecto necesaria para a comprensión do mesmo.

B. IMAXES DO PROXECTO (FORMATO DIXITAL)

A maiores do dossier, presentaranse 5 imaxes ou planos en jpg (300 ppp e máximo 2 Mb de tamaño) representativas do mesmo. A finalidade desta petición é facilitar o seu posterior uso na difusión do premio.

C. ANEXO I CUMPRIMENTADO (FORMATOS DIXITAL E ORIXINAL)

Este documento será preciso remitilo debidamente cumprimentado, tanto en formato pdf como en formato orixinal, entregándoo nalgunha das dúas Delegacións (Pontevedra ou Vigo).

Para unha mellor lectura, ambos documentos: a) e b) enviaranse de forma conxunta unha mesma carpeta co nome: “Dossier GdA2014_nome da obra” .

NOTA: Se un arquitecto participase con máis dunha obra, agradecerase o envío conxunto de todas as propostas.

5. PRAZO DE PRESENTACIÓN

A documentación dos proxectos ou obras que optan aos premios deberá remitirse á seguinte dirección de correo electrónico: gda@coag.es , sinalando no asunto “Dossier GdA2014_nome da obra”, antes do 31 de xullo de 2014 ás 14:00 h.

6. COMPOSICIÓN DO XURADO

O xurado para a avaliación das obras presentadas, estará composto polas seguintes persoas: - Presidentes das delegacións de Pontevedra e Vigo ou persoa en quen deleguen.
- 1 colexiado da Delegación de Pontevedra a seleccionar pola Xunta Directiva de Pontevedra - 1 colexiado da Delegación de Vigo a seleccionar pola Xunta Directiva de Vigo.

- 1 colexiado seleccionado entre os premiados nos Premios “Gran de Area” da edición anterior, consensuado por ambas Delegacións.
- O secretario das Delegacións de Vigo ou Pontevedra ou persoa en quen deleguen, que actuarán con voz pero sen voto.

Os membros do xurado non poderán optar a ningún premio.

7. FALLO

Os premios fallaranse na primeira quincena de setembro de 2014, comunicándose oportunamente por circular colexial.

8. ENTREGA DE DIPLOMAS

Celebrarase un acto de entrega de diplomas tanto aos arquitectos, promotores, construtores e aparelladores das obras, no mes de setembro, anunciándose oportunamente.

Este acto complementarase coa organización dun ciclo de conferencias impartidas polos premiados, durante os meses de outubro e novembro.

NOTA: As consultas poderán ser remitidas ao seguinte correo electrónico: gda@coag.es , sinalando no asunto : “consulta GdA 2014”

Atentamente,
As directivas de Pontevedra e Vigo

ANEXO I MODELO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN E AUTORIZACIÓN PARA O TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS

D./DNA ___________________________________________________________No COL:_______ D./DNA _________________________________________________________________No COL:_______ D./DNA _________________________________________________________________No COL:_______ Ou

Á SOCIEDADE_______________________________________________________No COL:_______

SOLICITO/AMOS

participar na convocatoria do Premio Gran de Area 2014 de acordo co prego de bases que rexe o concurso, cuxo contido declaro coñecer plenamente e acepto, e a tal efecto acompaño a esta solicitude os documentos expresados nas bases, declarando non atoparme afectado/a por ningún tipo de incompatibilidade para presentarme o mesmo.

Así mesmo,

AUTORIZO/AMOS

ao Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia para que seleccione, premie, publique, e divulgue, en calquera formato, medio e extensión, o proxecto ou obra “_____________________________________________________”,

ofrecéndolle para tal fin o libre uso dos datos, textos e planos reflectidos nos documentos presentados expresamente para a inclusión na selección dos premiados do “Premio Gran de Area 2014”.

E para que así conste, ós efectos de participar no citado concurso,

Asino a presente en         ,  a    de                      de 2014.

Asinado:________________________________________________________

Curso REVIT nivel intermedio

Escrito por mabelleira o 15 Abril 2014

revit

La delegación de Pontevedra, en colaboración con la empresa Ara Formación, celebrará a lo largo de los meses de mayo y junio un curso de seis semanas de NIVEL INTERMEDIO programa Autodesk Revit. (Se comenzará desde cero el uso del programa, aquellas personas que no tengan conocimientos previos del mismo, podrán acceder al curso sin problema).

PRECIO DEL CURSO

El importe del curso se ajustará a las siguientes ofertas:

Arquitecto con servicio de formación                                   210€

Arquitecto sin servicio de formación                                     240€

Desempleados                                                                     220€

Trabajadores en R.G (bonificable)                                        420€

FORMAS DE PAGO

Se hará un ingreso por el total del curso en la siguiente cuenta de Banesto:

ES87 0030 6085 93 0299030273

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Se podrá contactar con la empresa formadora llamando al  teléfono 654093411 (Francisco Rial) o a través del siguiente correo:

info@araformacion.com

LA EMPRESA

ARA FORMACIÓN

Es una empresa que nace en 2009, con la idea de cubrir las necesidades formativas de las personas del entorno más inmediato, ofreciendo un asesoramiento integral a empresas y trabajadores/as, tanto en activo como en situación de desempleo. En la situación actual, el fomento de la formación de los trabajadores y trabajadoras de su  zona de influencia es importante, pues favorece la cualificación y profesionalización de las personas y por ende, aumenta la competitividad de las empresas de nuestro entorno en el mercado actual.

ARA FORMACIÓN está constituida por un equipo de profesionales con formación multidisciplinar y amplia experiencia en formación a trabajadores/as, empresas y entidades públicas.

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

ACCIÓN FORMATIVA: REVIT INTERMEDIO

MODALIDAD: Presencial

DURACIÓN: 60 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN: en las instalaciones de ARA Formación, Rúa nova de Arriba 1, portal b

FECHA PREVISTA DE REALIZACIÓN: mayo-junio

INCLUYE:

CLASES TEÓRICAS

MATERIAL Y MANUALES (usb con manual y copia de evaluación, bloc de notas y utensilios de escritura)

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

DESTINATARIOS Y REQUISITOS.

Este curso está indicado para personas que no tienen conocimientos de BIM ni de REVIT. Es imprescindible, estar familiarizado en el manejo y utilización de herramientas informáticas a nivel de usuario, así como en representación de proyectos. Es necesario, tener conocimientos de aplicaciones gráficas como Autocad.

OBJETIVOS DEL CURSO.

El objetivo de este curso es comprender qué es el BIM, sus diferencias con el CAD tradicional, y dominar la metodología básica de la creación de elementos del modelo 3D, para la realización de un proyecto básico, aumentando la productividad y aprovechando al máximo las funcionalidades de la aplicación.

Se profundizará en el estudio y grado de definición de los diferentes tipos de elementos constructivos, familias de componentes y de masas (modelado conceptual) en sus entornos de trabajo respectivos. Se prestará especial atención a la creación, edición y definición de familias de componentes y etiquetas en sus diferentes categorías y subcategorías con incorporación de parámetros de proyecto, parámetros compartidos y fórmulas para su correcta definición y uso. Se incidirá también en la generación de masas conceptuales desde los primeros inicios de formalización del modelo, para la creación y control de formas libres y su inserción en el proyecto junto con su conversión en elementos de construcción (suelos pare-des y cubiertas), gestión y medición.

AFORO

Limitado a 15 plazas.


CONTENIDOS

1)Conceptos generales y terminología.

Diferencias entre BIM y CAD.

Conceptos de Revit.

Tipos de elementos. Categorías, Subcategorías y familias.

Estructuración y organización de la información.

Familias: Propiedades de tipo y de ejemplar.

Entornos de trabajo: características y prestaciones.

La plantilla de trabajo.

2)Interfaz gráfica y entornos de trabajo.

Partes y elementos de la interfaz gráfica.

Diferencias entre los diferentes entornos de trabajo.

Modificación y personalización de la interfaz.

Selección de objetos y navegación por las vistas.

Comandos abreviados o teclas de acceso rápido.

Configuración del entorno de proyecto.

Abrir, grabar, Dibujos con código de color.

Formatos de archivos.

3)Creación, control, manipulación y tipología de las vistas.

Visualización de un modelo de Revit.

Creación de los diferentes tipos de vistas.

Barra de control de vistas.

Cubo de vistas y rueda de navegación.

Propiedades de las vistas. Extensión, recorte, duplicado.

Ocultación, estado de visibilidad de elementos.

Configuración de los diferentes tipos de vistas.

Trabajar con los diferentes tipos de vistas.

Vistas de tablas de planificación y mediciones.

4)El proyecto: organización y elementos constructivos.

Niveles, planos de referencia y rejillas, creación y manipulación.

Unidades y su control.

Elementos anfitriones y elementos hospedados.

Muros. Muro básico, muro apilado, muro cortina.

Suelos, cubiertas y techos.

Escaleras, barandillas y rampas.

Elementos estructurales.

Terrenos. Generación y manipulación

Componentes y sus tipos.

Puertas y ventanas.

Masas.

Comenzar un proyecto.

5)Modificación de elementos.

Herramientas de edición estándar.

Herramientas de edición adicionales.

Modificaciones gráficas y visuales.

División, desfase, movimiento, copia, rotación, simetría, perpendicularidad, paralelismo.

Escalado de elementos y de gráficos insertados.

Matriz lineal y radial.

Modelado y creación de formas.

6)Anotaciones de planos y tablas de planificación/cantidades.

Acotación y aplicación de restricciones.

Configuración de cotas.

Cotas temporales y cotas permanentes.

Edición de cotas.

Anotar el proyecto. Textos creación y manipulación.

Inserción de caracteres especiales.

Etiquetas, tipos y configuración.

Aplicación de etiquetas a múltiples objetos.

Rotular materiales.

Crear y rotular compartimentos.

Notas clave.

Creación y generación de tablas de cantidades.

Exportar tablas.

7)Interactuar con otras aplicaciones.

Exportar datos de Revit. Exportar a Autocad

Exportar dibujos DWG.

Importar y vincular archivos de Revit y Autocad.

Trabajar con archivos importados.

Trabajar con archivos DWG de ingeniería civil.

Convertir dibujos 2D en un modelo BIM 3D.

Empezar un modelo a partir de un dibujo escaneado.

Insertar y manipular imágenes de fondo en Revit.

8)Composición e impresión de planos.

Inserción de un plano en blanco.

Cubrir leyenda de un plano.

Inserción y manipulación de vistas gráficas en el plano.

Configuración de leyendas de vistas gráficas.

Manipulación de vistas gráficas.

Inserción de tablas de cantidades.

Creación de tabla de índice de planos.

Exportación de planos a distintos formatos de archivo.

9)Documentación de detalle y diseño 2D.

Generación de diseños de detalle.

Detalles dependientes de vistas 3D e independientes de ella.

Utilizar vistas de diseño.

Las herramientas de diseño. Tramados, región de máscara, líneas simbólicas.

Creación de vistas de leyenda (memoria carpintería, muros, muebles, etc).

Inserción de objetos en las vistas de leyenda.

Importar detalles CAD

10)Fases de proyecto y opciones de diseño y mediciones avanzadas.

Creación y uso de fases.

Visualización y filtros de fase.

Demolición de elementos.

Tablas de planificación y mediciones.

Habitaciones y fases.

Proyecto de reforma y ampliación.

Planificación temporal de una obra nueva y su medición.

Visualización de fases y aplicación de filtros de fases.

11)Muros cortina.

Componentes internos del muro cortina.

Rejillas, paneles, montantes.

Aplicación a otros elementos constructivos.

Partes constitutivas del muro cortina y su parametrización.

Tipos de perfiles y opciones de configuración del muro cortina.

Agregar puertas o ventanas a muro cortina.

Montantes de esquina.

12)Parámetros de proyecto y parámetros compartidos.

Planificación.

Creación de archivo de parámetros compartidos.

Parámetros de ejemplar y parámetros de tipo.

Descripción de tipos de parámetros, sus formatos.

Cargar parámetros en proyecto.

Cargar parámetros en plantilla.

Empleo de fórmulas.

Agregar parámetros de proyecto.

Agregar parámetros compartidos.

Añadir parámetros compartidos a una familia de componente.

Añadir parámetros compartidos a una familia de etiqueta.

Parámetros compartidos para crear una etiqueta.

13)Modelado de familias o de componentes.

Estudio del entorno de trabajo de familias.

Tipos de familia: Categorías y subcategorías de las familias.

Formas sólidas y formas vacías

Tipos de plantillas de familias para la generación de componentes.

Categorías y subcategorías de las familias.

Introducción de restricciones, variables paramétricas y fórmulas.

Familias de modelo y de anotación.

Familias y su visualización. Detalles bajo, medio y alto.

Creación de carátulas de planos y sus parámetros.

Visibilidad en las familias.

Creación de familias de componentes y de etiquetas.

Líneas simbólicas y de modelo

Roteiro urbano de arquitectura contemporánea. Pontevedra 18 de maio de 2013

Escrito por mabelleira o 18 Maio 2013

Celebrouse hoxe o primeiro roteiro de arquitectura contemporánea, en colaboración co Concello de Pontevedra, e guiados polos arquitectos Dna.Mata Guirado e D.Diego Germade.

Resumo de prensa dos actos do dia mundial da arquitectura, celebrado en Fontao o 3 de outubro de 2012.

Escrito por mabelleira o 4 Outubro 2012

Nas seguintes liganzons podes ver as novas publicadas nos distintos medios de comunicación co gallo da celebración do DMA no poboado mineiro de Fontao (Vila de Cruces)

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2012/10/04/fontao-certificado-calidad/0003_201210D4C5993.htm

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2012/10/04/iglesia-inspirada-propia-firma/0003_201210D4C5995.htm

http://www.farodevigo.es/portada-deza-tabeiros-montes/2012/10/04/fontao-moderno-habitar/691070.html

ligazón da noticia impresa publicada en La Voz de Galicia (edición Deza-Tabeirós) –> La Voz de Galicia

ligazón da noticia impresa publicada en El Faro de Vigo (edición Deza-Tabeirós-Montes)–> Faro de Vigo

Telexornal serán 3/10/12 –> Telexornal- video TVG1 video TVG2

Aviso: Día Mundial da Arquitectura 2012

Escrito por mpierres o 1 Outubro 2012

Se informa que hay un autobús disponible para acudir a la Celebración que el  próximo día 3 habrá en el Poblado de Fontao, Vila de Cruces, con salida a las 15:30h desde la Plaza de Galicia en Pontevedra, y vuelta prevista con salida a las 20:00 desde el Poblado.

Si estás interesado/a en hacer uso de él, escribe un mail a xd.pontevedra@colexiodearquitectos.org, para confirmar tu plaza.

Su uso está abierto a todo el mundo que quiera participar con nosotros, aunque tendrán prioridad los colegiados de la Delegación Pontevedresa.

Dia Mundial da Arquitectura: Poboado mineiro de Fontao. Vila de Cruces. 3 de outubro de 2012.

Escrito por mabelleira o 27 Setembro 2012

Como cada ano na primeira semana de outubro, celébrase o Día Mundial da Arquitectura.

Nesta ocasión a UIA ( Unión Internacional de Arquitectos) elexiu como tema que vertebrará todos os actos convocados para dito día, “O Arquitecto como transformador da cidade”.fontao-011

No ámbeto español e da man da Fundación DOCOMOMO Ibérico vaise así a adicar o Día da Arquitectura 2012 á colocación de placas informativas en edificios senlleiros da arquitectura moderna incluidos nos Rexistros DOCOMOMO Ibérico. Este programa estáse realizando en colaboración cos Colexios Oficiais de Arquitectos de España e a Ordem dos Arquitectos de  Portugal e do  Consello Superior de Colexios Oficiais de Arquitectos. de España.

Nesta edición vanse colocar 64 placas en toda España, co obxectivo de ir ampliando este número nun futuro.

A Delegación en Pontevedra do COAG é , dentro do ámbeto galego unha das tres Delegacións ás que se lles outorga unha destas placas, que será colocada no Poboado Mineiro de Fontao, obra do arquitectos D.César Cort Gómez-Tortorsa e D.Joaquín Basilio Bas, e construido no concello pontevedrés de Vila de Cruces nos anos 50 do século pasado, exemplo indiscutible dunha época e un xeito de facer arquitectura.

Convócase así a tódolos colexiados, autoridades e todas aquelas persoas interesadas en participar, aos ACTOS PROGRAMADOS para o mércores día 3 de Outubro a partires das 16:30h  no recinto do Poboado de Fontao, en Vila de Cruces, seguindo a seguinte:

ORDE DE ACTOS

Ás 16:30h haberá unha visita guiada polo arquitecto director das obras de rehabilitación, D. Eugenio Jimenez Passolas,  segundo proxecto redactado por Enrique Barreiro Arquitectos, ás instalacións que conforman o conxunto do Poboado Mineiro de Fontao.

Ás 18:00h, no edificio do auditorio (antigo Cine) acompañados das autoridades asistentes, e o Director do Museo Mineiro de Fontao, procederáse á:

-               colocación dunha placa no antigo edificio do Cine, otorgada polo D.O.C.O.M.O.M.O Ibérico (documentación e conservación da arquitectura e o urbanismo do movemento moderno) e que confirma ó conxunto do Poboado Mineiro coma obra destacada do Movemento Moderno, describíndoo coma “..un coherente conxunto, que fai  de O Fontao unha das obras máis singulares e valiosas do patrimonio moderno.”

-               adicación da praza do Cine do Poboado ao arquitecto  D. Joaquín Basilio Bas, co descubrimento dunha placa co nome do mesmo.

NOTA IMPORTANTE: A Delegación disporá un autobús que sairá ás 15:30h dende a Praza de Galicia cara Vila de Cruces, a disposición de todos aqueles colexiados que queiran acudir á visita e actos programados. A volta está prevista sobre as 20:00h con chegada ás 21:00h a Pontevedra.

É precisa a inscrición previa para asegurarse a praza na seguinte dirección mail: xd.pontevedra@colexiodearquitectos.org

Dia mundial da arquitectura, o 1 de outubro adicado ao Poboado de Fontao (Vila de Cruces)

Escrito por mabelleira o 4 Setembro 2012

fontao-0231

Este ano, a delegación en Pontevedra do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, adicará o vindeiro 1 de outubro, o Día Mundial da Arquitectura a o Poboado mineiro de Fontao, situado no concello de Vila de Cruces.

Obra do arquitecto Basilio Bas, foi rehabilitado hai pouco para vivendas de protección oficial.

O acto previsto será realizado  en colaboración co Concello de Vila de Cruces,  onde se porá unha placa de recoñecemento a nivel nacional do Consello de Arquitectos de España por estar esta obra incluida no D.O.C.O.M.O.M.O. ibérico.

Nembargantes, informarase máis polo miudo por circular colexial dos actos previstos para ese día pola nosa delegación.

Urxente: Convocatoria de Xunta Extraordinaria de Delegación o vindeiro 5 de setembro na Casa das Campás.

Escrito por mabelleira o 4 Setembro 2012

O vindeiro mércores día 5 de setembro, ás 19:30 horas en 1ª convocatoria e ás 20:00 en 2ª convocatoria, celebrarase a Xunta Extraordinaria de Delegación, na pranta baixa da Casa das Campás, sita na Rúa Don Filiberto nº 9-11 de Pontevedra, con arranxo á seguinte:

ORDE DO DÍA

1. Venda, se procede, do solar sito na Avda. de Uruguai núm. 1 e Rúa Arcebispo Malvar núm. 65 (antigo solar do Teucro).

2. Autorizar á Xunta Directiva para que realice os trámites oportunos para levar a cabo a devandita venda.

3. Solicitar á Xunta de Goberno do Colexio para que proceda á convocatoria dunha Xunta Xeral Extraordinaria para adoptar os acordos que correspondan respecto dos dous puntos anteriores.

Novo Convenio COAG- Colexio SEK

Escrito por mpierres o 28 Maio 2012

5339-antiguos_alumnos_colegio_sek_tinnyDende o pasado mes de Febreiro está vixente un novo convenio do COAG co Centro Educativo SEK.

Podedes atopar todas as condicións do convenio nos seguintes documentos anexos.

Convenio exclusivo arquitectos

convenio asinado

Cursos no extranxeiro

Convocatoria de Xunta Xeral Ordinaria o vindeiro 31 de Maio de 2012.

Escrito por mabelleira o 25 Maio 2012

XUNTA XERAL ORDINARIA   31 MAIO 2012
A Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, na súa sesión 5/2012 celebrada o día
16 de abril de 2012 en Santiago de Compostela, adoptou, entre outros, o seguinte ACORDO:
CONVOCAR XUNTA XERAL ORDINARIA DO COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA, A
CELEBRAR NO SALÓN DE ACTOS DA SEDE COLEXIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, O XOVES
31 DE MAIO DE 2012, ÁS 16:30 E 17:00 HORAS, EN PRIMEIRA E SEGUNDA CONVOCATORIA
RESPECTIVAMENTE, DE ACORDO COA SEGUINTE ORDE DO DÍA:

1º.‐   LECTURA E APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA XUNTA XERAL ORDINARIA DE 15 DE DECEMBRO DE 2011.

2º.‐   INFORME DO ILMO. SR. DECANO.

3º.‐   MEMORIA DE XESTIÓN DO ANO 2011.

4º.‐   APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS CONTAS ANUAIS E DO PECHE DE CONTAS DO ANO 2011.

5º.‐   INFORME DO SR. SECRETARIO EN FUNCIÓNS.

6º.‐  DEBATE E APROBACIÓN NO SEU CASO DE MODIFICACIÓNS AO REGULAMENTO DA
AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PERITOS E FORENSES COLEXIAL.

7º.‐   ROGOS, PREGUNTAS E PROPOSICIÓNS.

That lineage can be seen in the Rolex Oyster fake watches Perpetual's straightforward and practical design. Legibility is cheap ralph lauren shirts strong and the dial design offers nothing more than is necessary to display the time.