replicas de relojes
replicas de relojes splash
Publicado por admin o 7 Xuño 2011

Presidente: D. Manuel Abelleira Argibay  presidente.pontevedra@coag.es
Tesoreira: Dña. María Pierres López tesorera.pontevedra@coag.es
Secretario: D. Anselmo Villanueva Peón secretario.pontevedra@coag.es
Podedes contactar directamente coa Xunta Directiva a través da seguinte dirección de correo:
xd.pontevedra@coag.es

 

Esta vendo Emprego

Publicación do RD1192/2012 que recoñece o dereito a obter a tarxeta sanitaria aos arquitectos.

Escrito por mabelleira o 13 Agosto 2012

a HNA (Hermandad Nacional de Arquitectos) adxunta un interesante correo, onde se sinala que foi publicado no BOE do 4 de agosto de 2012, o Real Decrto 1192/2012, co obxectivo de garantir o acceso a sanidade pública para todos os españois. Na práctica, isto significa que aqueles arquitectos non adscritos ao réxime da Seguridade Social, poden solicitar a cobertura como asegurados ou beneficiarios da mesma, naqueles supostos que se describen na comunicación da HNA.

Na seguinte ligazón ,  podes descargar o RD.

Tamén podes nesta ligazón, consultar a nota de prensa do Ministerio de Sanidade, onde se clarexan os aspectos máis significativos do alcance don no Real Decreto.

A título informativo, adxuntamos a transcripción do correo electrónico recibido pola HNA.

En el BOE del sábado 4 de agosto se ha publicado el Real Decreto 1192/2012, con el objetivo de garantizar la universalidad de la sanidad pública para todos los españoles.

Este RD reconoce por fin, aunque sea de forma parcial, el derecho a la atención sanitaria de aquellos profesionales que habiendo optado por su mutualidad profesional como sistema de previsión hasta ahora no podían acceder a la misma:

  • Requisitos.Tendrán la condición de asegurados a través del Sistema Nacional de Salud aquellos profesionales que sin estar afiliados a la Seguridad Social no dispongan de una cobertura obligatoria de prestación sanitaria por otra vía y sus ingresos, entendidos como la suma de las bases liquidables del IRPF, no sean superiores a 100.000 euros en cómputo anual (al margen de otros requisitos). A estos efectos, no tiene la consideración de cobertura obligatoria el estar asegurado en hna en la prestación de salud.
  • Solicitud. Para obtener la condición de asegurado del Sistema Nacional de Salud, el interesado deberá realizar la correspondiente solicitud ante la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de su domicilio, acreditando cumplir los requisitos exigidos en el RD.
  • Actualización. El RD contempla también la obligación de notificar, por aquellos que sean considerados como asegurados del Sistema Nacional de Salud, los cambios que puedan dar lugar a la modificación o extinción de su condición de asegurados, siéndoles exigible, en caso de incumplimiento y con efecto retroactivo, el reintegro del coste de las prestaciones que hubieran obtenido indebidamente.

Finalmente, se faculta a los Ministerios correspondientes para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo previsto en este RD.

Al margen de las dudas y criterios sobre la equidad de la norma, su aplicación práctica y los riesgos de pérdida de cobertura que puedan derivarse al ser considerado asegurado de forma discontinua, la pertenencia a hna es absolutamente compatible con el acceso a la condición de asegurado del Sistema Nacional de Salud, e igualmente es compatible con el mantenimiento y contratación de la cobertura de protección a la salud proporcionada por hna a sus mutualistas.

Como siempre, estamos a su disposición para aclarar cualquier duda y asesorarle sobre los efectos y consecuencias de esta normativa, tanto en las oficinas comerciales como a través del Servicio de Atención Telefónica (SAT) de hna en el teléfono 913 343 279/902 12 86 86 y en WWW.hna.es

Urxente: Convocatoria dunha praza de ARQUITECTO, concurso-oposición no Concello de TUI.

Escrito por mabelleira o 2 Agosto 2012

O BOP do día 01/08/2012 publica a seguinte nova:

Convocatoria e Bases da selección para unha lista de reserva de Arquitecto da escala de Admon. Especial, grupo A1
O Prazo para a presentación de instancias, remata o día 11 de agosto.
Podes consultar a documentación na seguinte ligazón:

BASES DA CONVOCATORIA

Convocatoria Prazas de Arquitectos

Escrito por mpierres o 1 Xullo 2011

A día de hoxe, 1 de Xullo, convocáronse dúas prazas de arquitectos. Ambas convocatorias contan cun prazo de 5 días hábiles a contar dende o día de hoxe.

- Praza de arquitecto para o Concello de A Estrada, Pontevedra.( Publicada na Voz de Galicia do día 1 de Xullo) BASES

- Praza de arquitecto para a Mancomunidade da Terra Chá , no Concello de Castro de Rei. ( Publicada no BOP) Máis información na web colexial do COAG de Lugo. LIGAZÓN

Enlaces a ofertas de emprego na rede:Arquitectos/as para Ferrol.

Escrito por mpierres o 6 Xuño 2011

A continuación detállanse os datos da oferta.

Código:12/2011/4515
Posto:ARQUITECTOS/AS
Localidade:FERROL (A CORUÑA)
Data:20/05/2011
Descrición:NECESÍTANSE ARQUITECTOS/AS. CONTRATO PARA A INTEGRACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE. CARNÉ DE CONDUCIR B. CONTRATO A TEMPO PARCIAL

Ofertas de emprego internacionais

Escrito por mpierres o 9 Marzo 2011

Non deixes de consultar as últimas novidades  publicadas na páxina do CSCAE en ofertas de emprego con carácter internacional. Ofertas

Enlace a ofertas de emprego na rede: arquitecto para A Coruña

Escrito por mpierres o 7 Xaneiro 2011

Cadea de supermercados solicita persoal para xestionar proxectos de expansión, obras e novas aperturas de locais en toda a Comunidade Autónoma de Galicia, con residencia habitual na Coruña. Valórase experiencia no posto.
Ofrecen traballo a xornada completa.  

Ligazón á oferta

Enlaces a ofertas de emprego na rede: arquitecto/a para A Coruña

Escrito por mpierres o 4 Xaneiro 2011

Oferta do Servizo Público de Emprego da Xunta de Galicia , arquitecto/a para a Coruña-  publicada o 31/12/2010 - Ligazón e á oferta

Bolsas de formación e especialización en materia de vivenda.

Escrito por mpierres o 23 Decembro 2010

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convoca 10 bolsas de formación e especialización en materia de vivenda para un/unha arquitecto/a, un/unha arquitecto/a técnico/a, dous/dúas economistas ou licenciados/as en ADE e seis licenciados/as en dereito, co obxecto de especializar profesionais en materia de vivenda. Estas bolsas serán concedidas en réxime de concorrencia competitiva.

No caso de inexistencia de candidatos/as nalgunha das especialidades de arquitectura, engadirase a praza vacante á outra, o mesmo ocorrerá entre os/as candidatos/as de economía/administración e dirección de empresas e dereito.

As actividades iniciaranse desde a incorporación dos/as bolseiros/as e rematarán aos doce meses da incorporación. Poderá, de conformidade coa normativa legal aplicable, procederse á prórroga das bolsas por un novo período de seis meses, sempre que as dispoñibilidades orzamentarias así o permitan e logo do informe favorable do/a titor/a de quen reciba a formación o/a bolseiro/a.

A dotación económica mensual de cada bolsa será de 1.000 euros brutos coa retención fiscal que lle corresponda.

Beneficiarios:
Arquitectos, arquitectos técnico, economistas ou licenciados/as en ADE e licenciados en dereito nos anos 2008, 2009 ou 2010

Requisitos:
1. Ter rematados os estudos conducentes á obtención do título de arquitecto/a, arquitecto/a técnico/a, ou de licenciado/a en administración e dirección de empresas, economía ou dereito nos anos 2008, 2009 ou 2010 e ter abonadas as taxas para a expedición do correspondente título oficial.

2. Acreditar un coñecemento da lingua galega con nivel de perfeccionamento ou equivalente. Só se lles concederá validez aos cursos ou titulacións homologados polos órganos competentes en materia de política lingüística.

3. Non desfrutar anteriormente doutra bolsa destas características no IGVS, de duración superior a seis meses.

Ligazón á oferta

Ofertas de emprego na rede: Arquitectos para Beijing

Escrito por mpierres o 2 Decembro 2010

Latitude Studio of Architectural Research and Urbanism (www.latitudestudio.es) busca arquitectos (2 vacantes) en fase final de estudios o recién licenciados para trabajar en su oficina en Beijing. Dedicación de jornada completa para trabajar en fases de concepto para diversos proyectos -fases más creativas-. Requisito: alta creatividad, alto manejo de las herramientas informaticas.

Enlace á oferta

Oferta de emprego: tasadores para Vigo

Escrito por mpierres o 30 Outubro 2010

Empresa de tasaciones, líder en el sector, con fuerte presencia a nivel nacional solicita:

Arquitectos para ampliar su red de tasadores independientes en Vigo.

 

Se requiere:
-       Titulado superior o medio.
-       Manejo de ofimática.
-       Experiencia no imprescindible pero valorable.
-       Infraestructura informática propia.

Habilidades
-       Autonomía e independencia.
-       Perfil comercial.

Se ofrece:
-       Contrato mercantil.
-       Colaborar con una empresa de gran prestigio en el sector.
-       Formación técnica en valoraciones.
-       Posibilidad de importantes ingresos mensuales.
Interesados enviar c.v. a:
rrhh@st-tasacion.es indicando la siguiente referencia: “Tasador Vigo”.

That lineage can be seen in the Rolex Oyster fake watches Perpetual's straightforward and practical design. Legibility is cheap ralph lauren shirts strong and the dial design offers nothing more than is necessary to display the time.